Интерактивные технологии в обучении
Сайт «Готовимся к урокам» – помощь в обучении украинскому и русскому языкам и литературе. Каждый ученик проходит небольшую регистрацию, получает доступ в личный кабинет, где ждут его задания, помощь для выполнения которых находится в разделе «Предметы».
Участвуйте в конкурсах и получайте призы !

Смотреть все
1
admin
1
admin
2
admin
1
admin
1
admin
1
admin
1
admin
4
admin

Довідник з української мови 23 Декабря 13:33   Просмотров: 3375  4
Довідник з української мови


Розділи мовознавства

Фонетика:
- фонетика, 
- склад і складоподіл,
- фонетичний розбір.

Орфоепія:
- правильне наголошування деяких слів; 

- основні риси української літературної вимови;
- слова з літерою ґ,
- уподібнення приголосних,
- спрощення,
- чергування приголосних,
- типи чергування,
- чергування голосних звуків.

Графіка

Орфографія:
- принципи орфографії,
- правопис ненаголошених е-и в корені слова,
- написання е (є) та и (ї) в закінченнях дієслів,
- ненаголошені е-и в суфіксах різних частин мови,
- вживання ь,
 
- вживання апострофа,
- правопис і та и в коренях українських слів,
- правопис слів іншомовного походження,
- подвоєння та подовження приголосних,
- правопис слів із частинами полу-, напів-, пів-,
- творення і правопис складних слів,
- правопис складноскорочених слів і графічних скорочень,
- вживання великої букви,
- творення і правопис імен побатькові.

Лексикологія:
- поняття про лексикологію,
- омонімія,
- синонімія,
- антонімія,
- паронімія,
- лексика української мови з погляду походження,

- лексика української мови з погляду сфер вживання,
- лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання.

Фразеологія

Лексикографія

Морфологія:
Іменник:
- істоти та неістоти,
- загальні та власні назви,
- конкретні або абстрактні назви,
- збірні іменники,
- іменники із значенням речовинності й матеріалу,
- рід іменника,
- число іменника,
- відмінки іменника,
- поділ іменників на відміни,
- відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду,
- поділ іменників І та ІІ відмін на тверду, м'яку та мішану групи,
- поділ іменників ІІ відміни на -ар, -ир, -яр на групи,
- відмінювання іменників І відміни,
- відмінювання іменників ІІ відміни середнього роду,
- відмінювання іменників ІІІ відміни,
- відмінювання іменників IV відміни,
- відмінювання множинних іменників,
- написання власних особових назв,
- морфологічний розбір іменника.

Прикметник:
- поняття і морфологічні ознаки,
- розряди прикметників,
- ступені порівняння,
- правопис присвійних прикметників,
- повні й короткі прикметники,
- групи прикметників,
- написанні -и та -і в закінченнях прикметників,
- правопис суфіксів -ов-, -ев-, -єв- у прикметниках,
- написання прізвищ прикметникової форми,
- творення деяких відносних прикметників,
- творення прикметників від географічних назв,
- відмінювання прикметників,
- написання НЕ з прикметниками,
- морфологічний розбір прикметника.

Числівник:
- розряди числівників,
- відмінювання і правопис числівників,
- зв'язок числівників з іменниками,
- морфологічний розбір числівника.

Займенник:
- поняття про займенник,
- розряди займенників,
- відмінювання займенників,
- морфологічний розбір займенника.

Дієслово:
- дієслівні форми,
- види дієслова і творення видових форм,
- зворотні дієслова,
- способи дієслів,
- дієвідмінювання і правопис дієслів,
- форми майбутнього часу,
- перехідні й неперехідні дієслова,
- дієприкметник,
- безособові дієслівні форми на -но, -то,
- дієприслівник,
- морфологічні розбори,
- дійсний спосіб. Часи дієслова,
- особливості написання частки не з різними формами дієслів.

Прислівник:
- поняття про прислівник,
- розряди прислівників за значенням,
- ступені порівняння прислівників,
- одна і дві букви Н у прислівниках,
- букви и та і в кінці прислівників,
- правопис прислівників,
- морфологічний розбір прислівника.

Прийменник:
- поняття про прийменник,
- види прийменників за будовою,
- написання похідних прийменників,
- морфологічний розбір прийменника,
- особливості вживання деяких прийменників.

Сполучник:
- види сполучників,
- сурядні та підрядні сполучники,
- правопис сполучників,
- розрізнення сполучників та інших частин мови,
- вживання сполучників і - й та прийменників у - в, зі - із - з,
- морфологічний розбір сполучника.

Частка:
- розряди часток,
- правопис часток,
- правопис частки не з різними частинами мови,
- морфологічний розбір частки.

Вигук:
- поняття про вигук,
- правопис вигуків,
- морфологічний розбір вигука.

Стилістика

Синтаксис і пунктуація
Словосполучення:
- поняття про словосполучення,
- лексичні й синтаксичні словосполучення,
- не є словосполучення,
- типи звязку слів у словосполучення,
- синтаксичний розбір словосполучення.

Речення:
- поняття про речення,
- види речень за метою висловлювання,
- розділові знаки у кінці речення,
- члени речення,
- групи слів у реченні,
- повні й неповні речення,
- порядок слів у реченні. Логічний наголос.

Члени речення:
- головні члени речення,
- тире між підметом і присудком,
- другорядні члени речення.

Односкладні та двоскладні речення

Однорідні члени речення

Відокремлені члени речення:
- поняття про відокремлені члени речення,
- відокремлені означення,
- відокремлені прикладки,
- відокремлені додатки,
- відокремлені обставини.

Вставні слова

Звертання

Відокремлені уточнювальні члени речення

Пряма мова. Діалог

Цитата

Складне речення:
- поняття про складне речення,
- складносурядне речення,
- складнопідрядне речення,
- складнопідрядні речення з кількома підрядними,
- безсполучникове складне речення,
- складне речення з різними видами зв'язку.