Чергування приголосних

Чергування звуків – закономірна заміна одного звука іншим у тому самому чи спорідненому слові.

Відбувається чергування таких приголосних:
г – з – ж
: нога – нозі – ніженька;
к – ц – ч
: рука – руці – рученька;
х – с – ш
: вухо – у вусі – вушко;
д – дж
: садити - саджу;
зд – ждж
: їздити – їжджу;
т – ч
: платити – плачу;
ст – щ
: захистити – захищений;
д – ж
: уродити – урожай;
д – ст
: ненавидіти – ненависть;
т – ст
: цвіт – цвісти;
б – бл
: губити – гублю;
п – пл
: ліпити – ліплю;
в – вл
: ловити – ловлю;
м – мл
: ломити – ломлю;
ф – фл
: графити – графлю.

Заміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-

При творенні слів за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- приголосні на стику твірної основи й суфікса можуть зазнавати різних змін:

- г, з, ж + с = з: Кривий Ріг криворізький, Кавказкавказький, Парижпаризький;
- к, ц, ч + с = ц: козаккозацький, купецькупецтво, ткачткацтво;
- х, с, ш + с = с: чех – чеський, Одесаодеський, товариштовариство.
Винятки: баскибаскський, тюркитюркський, Меккамеккський, казахказахський, Ла-Манш ла-маншський, Дамаск - дамаський.
Якщо твірна основа закінчується на Д або Т, то у вимові відбуваються зміни, які, проте, на письмі не позначаються: солдатсолдатський, людилюдство.
Якщо в кінці твірної основи після приголосного стоїть суфікс -к-, то при творенні прикметника на -ськ(ий) цей суфікс випадає: Каховкакаховський.