СПОЛУЧНИК

Сполучник - це службова частина мови, що вживається для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення.

Види сполучників

За походженням сполучники бувають:
а) первинні: і, та, а, бо, чи;
б) похідні, що розвинулися з інших частин мови: зате, проте, однак, якщо, незважаючи на те що, через те що і т.д.

За значенням сполучники поділяються на сурядні, підрядні та пояснювальні.
Сурядні сполучники поєднуються однорідні члени речення або рівноправні частини складного речення: Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море. Потухли води, але легкі хмари ще бачили сонце.
Підрядні сполучники поєднують нерівноправні частини складного речення: Люблю людей землі своєї, бо й я землі своєї син.
Пояснювальні сполучники приєднують уточнювальні слова і речення: Цитати із дум та пісень без музичного їх оформлення, тобто без мелодії, а в думах ще й без супроводу кобзи, багато втрачають.
До пояснювальних сполучників належать тобто, цебто, або (у значенні тобто), чи (у значенні тобто), а саме, як-от.

Сполучники до складу членів речення не входять і самі членами речення не виступають.

За будовою сполучники бувають прості, складні і складені.
Прості сполучники: і(й), та, але, а, бо, як, що.
Складні сполучники утворюються з кількох частин і пишуться разом: зате (за+те), проте (про+те), якщо (як+що), якби (як+би).
Складені сполучники утворюються з кількох частин і пишуться окремо: тому що; для того, щоб; тимчасом як; незважаючи на те, що.

За способом уживання в реченні сполучники поділяються на одиничні, повторювані та парні.
Одиничні сполучники вживаються один раз для зв’язку однорідних членів речення або частин складного речення: Була гроза, і грім гримів.
Повторювані сполучники вживаються кілька разів для зв’язку частин складного речення або однорідних членів речення одного ряду: І виріс я на чужині, і сивію в чужому краю (Т.Шевченко).
Парні сполучники складаються з двох частин, що вживаються при двох різних однорідних членах речення або частинах складного речення: як,... так; якби,...то; не тільки, ... а й: Не тільки гомерівський епос, але й трагедії Есхіла, Софокла, Евріпіда побудовані на міфах.